Mikołajki: DOSTAWA BLACH FALISTYCH TYPU MULTIPLATE MP 200 WRAZ Z MONTAŻEM
Numer ogłoszenia: 67786 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BLACH FALISTYCH TYPU MULTIPLATE MP 200 WRAZ Z MONTAŻEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę blach falistych typu MultiPlate MP 200 wraz z montażem b) Charakterystyka przedmiotu dostawy: Konstrukcja z blach falistych typu MultiPlate MP200: Profil: VBH15 lub równoważny światło poziome [m] B = 10,31 światło pionowe [m] H = 5,93 gr. blachy [mm]: 7,00 dł. dołem [m]: 23,95 wysokość ścięcia pionowego x wlot [m]: 2,82 wysokość ścięcia pionowego x wylot [m]: 2,42 wlot - ścięcie do pochylenia skarpy 1: 1,50 wylot - ścięcie do pochylenia skarpy 1: 1,50 kąt ścięcia wlotu w stosunku do osi przepustu [ o]: 90 kąt ścięcia wylotu w stosunku do osi przepustu [ o]: 90 długość górą [m] Lg = 14,01 Stal: S235JR Remin=235 Mpa Posadowienie na blachach o fali 200x55mm L=1,06m, blacha 7,0mm Malowanie farbą epoksydową 2x100um (pierwsze malowanie 100um u dostawcy, drugie po montażu - 100um c) Wyrób będący przedmiotem zamówienia musi posiadać aprobatę techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów oraz krajowy certyfikat zakładowy kontroli produkcji wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 27.30.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 23.05.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok. 114.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy