Mikołajki: Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle
Numer ogłoszenia: 249599 - 2008; data zamieszczenia: 03.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax. 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac do wykonania obejmuje: Roboty elektryczne, Roboty drogowe - roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - krawężniki i obrzeża - nawierzchnia - roboty wykończeniowe Odwodnienie drogi. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym zgodnym z załączonym przedmiarem robót. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji technicznej (Załącznik D specyfikacji), oraz w zakresie zadań wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 24.10.2008 r. do godz. 10ºº. w wysokości 50 000,00- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach: BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem: Oferta na modernizację drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 2. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.), - należy złożyć w kasie UMiG Mikołajki do dnia 24.10.2008r. do godz.10ºº. 3. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, jeżeli: - upłynął termin związania z ofertą, - Zamawiający unieważnił przetarg, - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok.114.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok.102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).