Mikołajki: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Numer ogłoszenia: 213615 - 2008; data zamieszczenia: 11.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax. 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni lokalnych: Szkoły Podstawowej w Olszewie, Szkoły Podstawowej w Woźnicach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikołajkach i Baranowie . Olej opałowy mineralny lekki w ilości: 70.000 litrów o parametrach: Wartość opałowa nie niższa niż - 42600 kJ/kg Zawartość siarki nie więcej niż - 0,2 %/m/m. Gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż - 0,860 g/ml Temperatura zapłonu, nie niższa niż - 56oC Pozostałość po spaleniu ni większa niż - 0,01%/m/m. Lepkość kinematyczna w temp. 20oC nie większa niż - 6,00 mm2/s Temperatura płynięcia nie wyższa niż - -20oC oraz olej opałowy mineralny średni do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikołajkach w ilości 100.000 litrów o parametrach: Wartość opałowa nie niższa niż - 42500 kJ/kg Zawartość siarki nie więcej niż - 0,5%/m/m Gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż - 0,950 g/ml Lepkość kinematyczna w temp. 50oC nie wyższa niż - 16,1 mm2/s Temperatura krzepnięcia ( ujemna) nie mniej niż - -18oC Temperatura zapłonu nie wyższa niż -196 Pozostałość po spaleniu ni większa niż - 0,006%/m/m Ilość i zakres zamówienia może ulec zmianie w zależności od zmian w zapotrzebowaniu Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.37.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, pok.114.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).