Mikołajki: Remont parkingu w Mikołajkach przy ul. Papieża Jana Pawła II
Numer ogłoszenia: 209845 - 2007; data zamieszczenia: 31.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont parkingu w Mikołajkach przy ul. Papieża Jana Pawła II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA ILOŚĆ I Roboty pomiarowe i przygotowawcze Pomiary geodezyjne ha 0,08 Rozebranie krawężników na ławie betonowej m 28,65 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piskiem, gr 15 cm m2 70,50 Transport zewnętrznych materiałów sztukowych (płyt betonowych) o masie 1000-2000 kg na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym (transport samochodem o ładowności 5-10 t) t 10,60 II ROBOTY ZIEMNE Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruncie kat. II-IV m2 786,11 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. III z uwzględnieniem pozyskanego materiału m3 18,07 III PODBUDOWA Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. warstwy w zależności od warunków terenowych m3 22,26 IV KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m 72,16 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej m 6,16 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - pozyskane z rozbiórki m 26,68 Obrzeża betonowe o wym. 8x20 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem m 41,52 V NAWIERZCHNIA Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 786,11 VI ROBOTY DODATKOWE Wykonanie wykopu wraz z jego zasypaniem i zagęszczeniem m3 2,00 Założenie rury dwudzielnej AROT Ø 110 mm m 7,00 VII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Transport gruntu samochodem samowyładowawczym o ładowności 5-10 t wraz z plantowaniem gruntu (warstwa grubości 10 cm) oraz obsianiem trawą m2 177,21

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.12-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.112.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy