Mikołajki: Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zełwągi, Tałty, Górkło
Numer ogłoszenia: 64086 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, faks 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zełwągi, Tałty, Górkło.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zełwągi, Tałty, Górkło. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: Zadanie numer 1: Budowa pomostu rekreacyjnego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Tałty Zadanie numer 2: Budowa pomostu rekreacyjnego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Górkło Zadanie numer 3: Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Zełwągi 2.Zakres prac do wykonania obejmuje roboty z zakresu: 2.1 Zadanie numer 1 (Tałty): - montaż pomostu - wykonanie boiska do siatkówki plażowej - zagospodarowanie terenu 2.2 Zadanie numer 2 (Górkło): - roboty rozbiórkowe - montaż pomostu - wykonanie boiska do siatkówki plażowej - zagospodarowanie terenu - remont ogrodzenia 2.3 Zadanie numer 3 (Zełwągi): - roboty rozbiórkowe - montaż pomostu Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem prac, który zawarty jest w projektach budowlanych przygotowanych do każdego z zadań, opracowanych przez ARKADA Biuro Usług Projektowych i Budowlanych mgr. inż. Iwona Wieńska 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 28/5. (dokumentacja stanowi załącznik D specyfikacji istotnych warunków zamówienia)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do dnia 04.03.2013 r. do godz. 1100 w wysokości 3000,00- zł (słownie: trzy tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach: BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem: Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zełwągi, Tałty, Górkło Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 3. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.), - należy złożyć w kasie UMiG Mikołajki do dnia 04.03.2013r. do godz. 1100 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin realizacji przedmiotu umowy, może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym d) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy. f) wstrzymania robót w wyniku odkrycia przedmiotów koniecznych do zidentyfikowania przez odpowiednie służby (np. znaleziska historyczne), jak również odkryć związanych z występującą na terenie inwestycji fauną i florą. Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcję inspektora nadzoru autorskiego oraz kierownika budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.114.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi, Program Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie