Mikołajki: CAŁOROCZNE OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW, KŁADKI, SCHODÓW, CHODNIKÓW, ZIELEŃCÓW I PARKÓW NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 191402 - 2007; data zamieszczenia: 11.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CAŁOROCZNE OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW, KŁADKI, SCHODÓW, CHODNIKÓW, ZIELEŃCÓW I PARKÓW NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje. 1. Bieżące całoroczne sprzątanie jezdni i zbieranie zmiotek z wywozem. 2. Bieżące całoroczne sprzątanie chodników i pasa zieleni przy chodnikowej oraz zbieranie zmiotek i niszczenie chwastów. 3. Utrzymanie pasa zieleni przydrożnej -wykaszanie trawy i chwastów pomiędzy chodnikiem; 1,5 m szerokości pasa przylegającego do jezdni lub chodnika; grabienie liści wg potrzeb. 4. Bieżące całoroczne sprzątanie kładki dla pieszych i schodów. 5. Codzienne opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta do godz.10.00 6. W okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia trzykrotnego w ciągu dnia opróżniania koszy ulicznych - ponownie o godz. 13.00 oraz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 w Centrum Miasta, Pl. Wolności ul. Kowalska, przy Promenadzie, Al. Kasztanowej, w parku przy Al. Żeglarskiej 7. Remont i malowanie zniszczonych w okresie trwania umowy ławek i koszy raz w roku w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia. 8. Konserwacja fontanny przy ul. Pl. Wolności- malowanie 1x w roku oraz systematyczne oczyszczanie z zanieczyszczeń, usuwanie glonów ze ścian wewnętrznych fontanny w czasie jej funkcjonowania 9. Sprzątanie amfiteatru - 2-krotnie w tygodniu, w okresie od miesiąca maja do paź-dziernika codziennie 10. Utrzymanie i konserwacja zieleni niskiej i wysokiej na zieleńcach poprzez wykaszanie trawy, niszczenie chwastów, wycinanie odrostów, usuwanie suchych gałęzi, grabienie liści, pielęgnację kwiatów i dokonywanie nowych nasadzeń w następujących miejscach: Urząd Miasta Mikołajki, Plac Wolności, kładka dla pieszych - z 2 stron, ciąg do Placu Handlowego, Plac Handlowy, Al. Spacerowa, Park Dziecięcy przy ul. Warszawskiej Parking z tyłu sklepu Nabiałowego. Przy pylonie Orlen, Przy pomniku Ryby od strony mostu ul. Mrągowska. przy nabrzeżu Jeziora Mikołajskiego tj: okrągły kwietnik od strony Wioski Żeglarskiej, trawnik na Promenadzie -5 punktów nasadzeń o kształcie koła - średnica ok. 1m. 11. Wiosenne oczyszczanie chodników, jezdni, kładki dla pieszych i schodów z piasku pozimowego i po ulewach. 12. Ustawienie przy wszystkich ulicach i zakrętach skrzyń do gromadzenia piasku na okres zimowy i zabezpieczenie w odpowiednią ilość piasku do posypywania chodników, jezdni, kładki dla pieszych i schodów. 13. Zimowe utrzymanie chodników, jezdni, kładki dla pieszych i schodów polegające na odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem(zakaz stosowania soli) oraz wywożenia nadmiaru śniegu ze szczególnym uwzględnieniem śniegu pozostałego na poboczu po odśnieżeniu jezdni. 14. W okresie odwilży natychmiastowe przystąpienie do odkuwania lodu przy studzienkach burzowych i krawężnikach. 15. Sprzątanie pasa drogowego ulic o nawierzchni gruntowej polegającym na zbieraniu zanieczyszczeń na bieżąco oraz wykaszaniu traw i chwastów przynajmniej 3 razy w sezonie. 16. Ustawianie na czas imprez, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zwiększonej ilości pojemników na odpady oraz ich wywóz na bieżąco. 17. Czynności wymienione w poz. 1-16 Wykonawca winien wykonywać rzetelnie, stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych bez dodatkowych dyspozycji ze strony Zamawiającego. 18. Likwidacja skutków anomalii pogodowych - realizacja usługi odbywa się przez okres całego roku, niezwłocznie po zaistnieniu zjawiska i obejmuje wszystkie ulice, place, chodniki oraz pozostałe tereny objęte wykazem zakresu robót. 19. Ilość robót i lokalizacja określona w załączniku nr 1 do umowy może w czasie trwania umowy ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodu budowy nowych odcinków ulic, przejścia ulic do innych Zarządów, przekazanie ulic innym Zarządcom lub zmiany właścicieli nieruchomości wzdłuż których położone są chodniki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9, 74.73.50.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok. 112.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2007 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy