Mikołajki: Wykonanie ogrodzenia panelowego celem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 181230 - 2008; data zamieszczenia: 05.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia panelowego celem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac do wykonania obejmuje roboty budowlane w zakresie: -696 mb ogrodzenia panelowego, -5 szt. bram wjazdowych z furtkami -ręczne roboty ziemne, -roboty betonowe, -montaż ogrodzenia, -montaż bram z furtkami, Minimalne parametry techniczne jakim mają odpowiadać zastosowane materiały oraz technologia montażu ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe o wysokości minimalnej 1,5 m zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o minimalnej średnicy 5 mm w minimalnym rozstawie 50 mm x 200 mm. Wykonawca dobierze odpowiedni rozstaw drutów pionowych, poziomych i szerokość panela tak by zapewnić ogrodzeniu sztywność i stabilność. Szerokość każdego panela musi być stała. Panele należy zamocować obejmami montażowymi do słupków profilowanych. Słupki ogrodzeniowe należy wykonać z kształtownika stalowego prostokątnego o minimalnych wymiarach 60 mm x 40 mm x 2 mm. Każdy słupek musi posiadać zamknięcie profilu od góry z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokość słupka należy dopasować do wysokości paneli ogrodzeniowych. Słupki zabetonować w ziemi na głębokości minimum 1,2 m. Bramy i furtki w komponować w ogrodzenie dobierając materiały analogiczne do zastosowanego ogrodzenia panelowego. Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe z przylegającymi9 furtkami. Minimalna szerokość bram z furtkami wynosi 6,0 m. Całość ogrodzenia należy zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Kolor ogrodzenia zamawiający dobierze z palety kolorów dostawcy ogrodzenia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.41.31.00-1, 28.12.33.00-6, 45.34.20.00-6, 45.42.11.48-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki. pok. 114.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy