Mikołajki: Dowożenie uczniów do Szkól Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie do 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r
Numer ogłoszenia: 177893 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Szkól Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie do 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie uczniów do Szkól Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie do 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r Całość prac objętych zamówieniem została podzielona na trzy zadania. Zadanie nr 1: Trasa nr 1 relacji: Mikołajki - Zełwągi - Mikołajki Dwa kursy dziennie tj: 1 dowóz + 1 odwóz, łączna ilość kilometrów dziennie: 28 km. Zadanie nr 2: Trasa nr 2 relacji: Sady - Lubiewo - Nowe Sady - Cimowo - Stawek - Mikołajki Dwa kursy dziennie tj: 1 dowóz + 1 odwóz, łączna ilość kilometrów dziennie: 40 km. Zadanie nr 3: Trasa nr 3 relacji: Jora Kolonia - Jora Wielka - Cudnochy - Faszcze - Małaszewo - Baranowo - Inulec - Śmietki - Baranowo Dwa kursy dziennie tj: 1 dowóz + 1 odwóz, łączna ilość kilometrów dziennie: 104 km.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 19.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok. 114.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Trasa nr 1 relacji: Mikołajki - Zełwągi - Mikołajki.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Trasa nr 2 relacji: Sady - Lubiewo - Nowe Sady - Cimowo - Stawek - Mikołajki.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Trasa nr 3 relacji: Jora Kolonia - Jora Wielka - Cudnochy - Faszcze - Małaszewo - Baranowo - Inulec - Śmietki - Baranowo.