Mikołajki: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i remontu drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 215+100 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 241 + 600 na odcinku Woźnice - Olszewo oraz w msc. Olszewo
Numer ogłoszenia: 164859 - 2008; data zamieszczenia: 18.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i remontu drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 215+100 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 241 + 600 na odcinku Woźnice - Olszewo oraz w msc. Olszewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i remontu drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 215+100 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 241 + 600 na odcinku Woźnice - Olszewo oraz w msc. Olszewo.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok.114.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 216+400 do km ok. 217+620 w msc. Baranowo.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 238+500 do km ok. 240+080. w msc. Olszewo..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont drogi krajowej nr 16 na odcinkach: a) Od km ok. 215+100 do km ok. 216+400 - gr. gminy - Baranowo - 1, 3 km b) Od km ok. 235+370 do km ok. 238 + 500 - km - Olszewo - 3,13 km c) Od km ok. 240 +080 do km ok. 241 + 600 - Olszewo - gr. gminy - 1, 52 km.