Mikołajki: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mikołajki
Numer ogłoszenia: 161365 - 2007; data zamieszczenia: 07.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mikołajki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mikołajki. 1. Opis przedmiotu zamówienia : a) projekt rozbudowy obiektów technologicznych oraz dobór technologii stacji uzdatniania wody w celu uzyskania docelowo ok. 3000 m3 wody uzdatnionej na dobę przy maksymalnym obciążeniu godzinowym 300m3/h. Woda uzdatniona ma spełniać wymagania sanitarne stawiane wodzie do picia. b) Ciąg zagospodarowania i odprowadzenia popłuczyn z procesów technologicznych uzdatniania wody. c) Zaopatrzenia w energię elektryczną dla potrzeb ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz potrzeb zaplecza; d) Budynek socjalno administracyjny dla pracowników wodociągu oraz z pomieszczeniami biurowymi dla zarządu i administracji, archiwum na dokumenty spółki, magazyn materiałów drobnych. e) Garaż na ciągnik i 2 samochody. f) Plac składowy materiałów budowlanych; g) Ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody z zachowaniem stref ochronnych. Zamówienie obejmuje wykonanie prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie: 1) badania geotechniczne podłoża - 5 egz., 2) projekt budowlany - 5 egz., 3) projekt wykonawczy - 5 egz., 4) projekt wykonawczy dla każdej innej występującej branży - 5 egz., 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz., 6) kosztorys inwestorski - 2 egz., 7) kosztorys ofertowy do celów przetargowych - 5 egz., 8) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych - 5 egz., 9) materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 10) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 11) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 12) Całość opracowania w formie elektronicznej- pliki PDF. 13) uzyskanie pozwolenia na budowę.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.02.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul.Kolejowa 7 pok.112.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikolajki ul. Kolejowa 7 pok.102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: RPO lub SPO ROLNE