strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Decyzje środowiskowe
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Samorządowe '06

strona główna > nowy system gospodarowania odpadami
 

 


 

18.10.2017 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2017 - październik 2018   czytaj więcej

20.06.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2016 rok   czytaj więcej

05.06.2017 Informacja JAK SEGREGOWAĆ ODPADY. Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste.
Jakie surowce oddzielamy
- szkło – pojemnik/worek zielony,
- papier, tektura – pojemnik/worek niebieski,
- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty,
- komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek brązowy,
- popioły z palenisk domowych – stalowy pojemnik z napisem POPIÓŁ,
- przeterminowane leki – pojemniki ustawione w aptekach i ośrodkach zdrowia,
- zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) zlokalizowanego przy Zakładzie Usług Komunalnych na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach.
- meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
- pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
- odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)   czytaj więcej

02.05.2017 Informacja z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca osiągniętych poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w roku 2016   czytaj więcej


2016

28.10.2016 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2016 - październik 2017   czytaj więcej

10.05.2016 Informacje z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   czytaj więcej

15.04.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2015 rok   czytaj więcej


2015

15.12.2015 Od 01.01.2016 r. - zmiana metody i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ulotka informacyjna

- uchwała nr VIII/68/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
- uchwała nr IX/89/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- załącznik nr 1 do uchwały nr IX/89/2015 – DEKLARACJA DO-1
- załącznik nr 2 do uchwały nr IX/89/2015 – GOK-1

28.10.2015 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2015 - październik 2016   czytaj więcej

23.07.2015 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki sierpień - październik 2015   czytaj więcej


2014

25.06.2014 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki lipiec 2014 -  lipiec 2015   czytaj więcej

UWAGA!  Od miesiąca listopada 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 20 dnia każdego miesiąca, dotychczas było do 10 dnia każdego miesiąca.

Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki wrzesień 2013 -  czerwiec 2014.   czytaj więcej   załącznik do harmonogramu

OD LIPCA 2013 BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

- Uchwała Nr XXVIII/367/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołajki;
 - Uchwała Nr XXVIII/368/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
 - Uchwała Nr XXXI/426/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty;
 - Uchwała Nr XXVIII/370/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - Uchwała Nr XXX/395/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsc składania deklaracji

- Załącznik do Uchwały XXX/395/2013 - DEKLARACJA

- przykładowy wzór wypełnionej deklaracji

ULOTKA INFORMACYJNA

Szanowni Mieszkańcy,
        W niniejszej broszurce przedstawiamy Państwu nowe zasady gospodarowania odpadami, które  mają przede wszystkim zmobilizować nas do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, prawidłowej segregacji , a co za tym idzie zwiększenia ich odzysku. Liczymy na to, że dzięki tym zmianom z naszego najbliższego otoczenia znikną „dzikie wysypiska”, sterty śmieci wrzucanych do przydrożnych rowów,  na łąki, czy do lasów albo też do miejskich pojemników stojących wzdłuż chodników.
To  czy nowy system się sprawdzi, czy dzięki niemu w naszym miasteczku i najbliższej okolicy zrobi się czyściej,  zależy nie tylko od sprawności działania administracji oraz firmy odbierającej odpady, ale od nas – mieszkańców naszej gminy.
 Apeluję więc do wszystkich:  zadbajmy o środowisko, zadbajmy o najbliższe otoczenie, sprawmy by Mikołajki i cala gmina były czyste i schludne.
                                                                                                        Piotr Jakubowski
Burmistrz Mikołajek
 

I. TERMIN OD KTÓREGO OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY: 1 lipca 2013 roku
 
II.     PODSTAWOWE ZMIANY ,  Z KTÓRYMI SPOTKAJĄ SIĘ MIESZKAŃCY:
1.      Obowiązki dotyczące zorganizowania systemu gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez indywidualnych  mieszkańców przejmuje na siebie gmina.
2.      Dotychczasowe umowy podpisane przez indywidualnych mieszkańców z firmami wywozowymi  przestaną po 30 czerwca br. obowiązywać. Umowy podpisane z innymi niż Zakład Usług Komunalnych w Mikołajkach należy wcześniej rozwiązać.
3.      Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zawrze z Burmistrz Miasta Mikołajki z firmą, która wygra  przetarg na świadczenie tego typu usług.
4.      Właściciel/zarządca nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany ponosić na rzecz miasta opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
5.      W celu  wyliczenia wysokości opłaty konieczne będzie wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.      Stawka wysokości opłaty śmieciowej została ustalona w dwóch wariantach:
- niższym – gdy mieszkańcy danej nieruchomości będą segregować odpady komunalne;
- wyższym - gdy mieszkańcy danej nieruchomości nie będą poddawać segregacji  odpadów komunalnych;
7.      Ustawa nakazuje prowadzenie segregacji odpadów u źródła, gdzie zbierane muszą być, co najmniej następujące rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe (np. pudełka po sokach owocowych), papier, szkło, metale, odpady zielone.
8.      Od lipca mieszkańcy domów jednorodzinnych  będą mieli możliwość segregować odpady w domu i gromadzić w specjalnie przygotowanych do tego celu różnokolorowych workach, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych w postawionych różnokolorowych pojemnikach.
9.      Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł w ramach uiszczanej opłaty pozbyć się także różnych odpadów problemowych takich jak odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony itp., które będą odbierane w wyznaczonych terminach podczas tzw. ulicznych wystawek.
10.   Oprócz tego mieszkańcy będą mieli dodatkową możliwość przekazywania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który zostanie uruchomiony na terenie Mikołajek.
11.   UWAGA! Właściciele tzw. nieruchomości niezamieszkałych (upraszczając: osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy, przedsiębiorstwa itp.) będą nadal zawierać umowy na odbiór odpadów z wybranymi przez siebie przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na odbiór i transport odpadów.

III. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI.
1.       Regulamin określa nowe zasady gospodarki odpadami, a także zasady uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.
2.       W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości właściciel /zarządca nieruchomości wyposaża posesję w  pojemniki do odpadów zmieszanych, do zbiórki odpadów zbieranych selektywnie służyć będą różnokolorowe worki dostarczane przez Zakład Usług Komunalnych /zabudowa jednorodzinna/ lub pojemniki /zabudowa wielorodzinna/.
3.       Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą normom przewidzianym w Regulaminie.
4.       UWAGA! Regulamin także szczegółowo określa normy przewidziane dla poszczególnych typów działalności gospodarczej.
5.       UWAGA! Przedsiębiorcy, także prowadzący działalność sezonową (np. wynajem pokoi, gastronomie, handel uliczny itp.) zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbiór odpadów następuje na podstawie umowy zwartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
6.       Właściciele nieruchomości użytkowanych sezonowo (domów i domków letniskowych, działek  rekreacyjnych itp.) zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
7.       Zarząd Ogródków Działkowych zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej zgodnie z regulaminem.

8.       Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa tabela

IV.             STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
 
Z opłat wnoszonych do Gminy za gospodarowanie odpada­mi komunalnymi pokryte zostaną koszty funkcjonowania systemu gospodarowa­nia odpadami komunalnymi. Fundusze pozyskane w ten sposób przeznaczone zostaną na:
a)      odbieranie, transport, od­zysk i unieszkodliwianie  odpadów ko­munalnych,
b)     tworzenie i utrzymanie punktu selektyw­nego zbierania odpadów komunalnych,
c)      obsługę administracyjną systemu go­spodarowania odpadami.
Gmina nie może zarabiać na gospodarce odpadowej. W ramach nowego systemu gospoda­rowania odpadami nabywacie Państwo pewność, że uiszczając ustaloną  przez gminę opłatę będziecie mogli pozbyć się dowolnej ilości odpadów komunalnych, zarówno segregowanych, jak i pozostałych.
Po przeprowadzonych analizach i rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów, przyjęto stawki oparte o ilość osób w gospodarstwie domowym.
 
1.     Niższe miesięczne stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych, które będą gromadzić odpady w sposób selektywny:
a) dla gospodarstwa domowego 1 osobowego  -    8,00 zł
b) dla gospodarstwa domowego 2 osobowego  -  15,00 zł
c) dla gospodarstwa domowego 3 osobowego  -   21,00 zł
d) dla gospodarstwa domowego 4 osobowego  -  28,00 zł
e) dla gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej  - 35,00 zł
2.     Stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych, które będą oddawać odpady zmieszane/bez segregacji/:
a) dla gospodarstwa domowego 1 osobowego  - 12,00 zł
b) dla gospodarstwa domowego 2 osobowego – 23,00 zł
c) dla gospodarstwa domowego 3 osobowego -   32,00 zł
d) dla gospodarstwa domowego 4 osobowego  -  42,00 zł
e) dla gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej  - 53,00 zł
3.     Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni muszą podjąć wspólną decyzję dotyczącą tego czy będą segregować odpady, czy też nie.
4.     Wysokość opłaty zależna jest od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczby osób zameldowanych.
 
V.                TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.     Mieszkańców obowiązywać będzie następujący termin, częstotliwość  i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
a)      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do  10 dnia każdego miesiąca,
b)      termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 lipca 2013 roku - dotyczy nieruchomości zamieszkiwanych w dniu wejścia w życie przepisów.
c)        pierwszą opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości z góry za dany okres, bez wezwania do zapłaty.
3. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach lub na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004
4. Opłatę można wnieść także za dłuższy okres rozliczeniowy np. kwartał, pół roku itp.
 
VI.  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY.
1.  Deklarację, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki  lub drogą elektroniczną w terminie:
a)  pierwsza deklaracja winna być złożona do 25 czerwca 2013 roku,
b) 14 dni - od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
c) 14 dni - od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. gdy ktoś z domowników wyjeżdża na okres dłuższy niż miesiąc – studia, delegacja itp., lub ktoś będzie przebywał okres dłuższy niż miesiąc – przyjazd na wakacje itp.), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
d) 14 dni od daty zmiany stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dokonanej przez Radę Miejską w Mikołajkach.
2. W razie nie złożenia deklaracji w ustalonym przez gminę terminie, mieszkaniec który nie dopełni tego obowiązku wezwany zostanie do złożenia deklaracji. Jeśli pomimo tego deklaracja nie zostanie złożona wyso­kość opłaty śmieciowej ustalona zostanie w drodze decyzji administracyjnej.
3. Deklarację w budynkach wielorodzinnych/wspólnotach/ spółdzielniach, każde gospodarstwo domowe przedkłada zarządcy. Zarządca w imieniu wszystkich mieszkańców składa do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.
4. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną. Szczegółowe informację na temat elektronicznych deklaracji znajdują się na stronie internetowej www.mikolajki.pl w zakładce „nowy system gospodarowania odpadami”. Uwaga! Do złożenia deklaracji drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. Złożona deklaracja będzie podstawą do wystawienia tzw. tytułu wykonawczego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez Urząd w przypadku gdy składający deklarację nie wywiąże się z obowiązku dokonywania płatności. Powstała  zaległość obliczana będzie według danych ze złożonej deklaracji.
6. Druk deklaracji jest dołączony do niniejszej broszury, można go też  pobrać ze  strony internetowej www.mikolajki.pl w zakładce „nowy system gospodarowania odpadami”, u sołtysów, w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.
 
VII.           JAK SEGREGOWAĆ ODPADY.
1.     Worki, pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów selektywnych będą w kolorach:
a)    niebieskim -  do gromadzenia papieru i tektury,
b)    żółtym -  do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
c)      zielonym  - do gromadzenia opakowań ze szkła,
d)    brązowym -  do gromadzenia odpadów zielonych.
2.      Worki będą dostarczane w systemie „worek za worek” tzn. w miejsce oddanego worka z odpadami Zakład Usług Komunalnych będzie zostawiał nowy worek.
3.      Ewentualne dodatkowe worki będzie można pobrać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Mikołajkach.
4.      Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu przed złożeniem do pojemnika / worka / należy umyć.
5.      Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.
6.      Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
 
7.      Gdzie i co wrzucamy.
a) Worek niebieski z przeznaczeniem na  papier i tekturę ( opakowania papierowe, z tektury, gazety, czasopisma, ulotki, książki, papier biurowy, reklamy itp.).
UWAGA ! Nie należy  wrzucać opakowań z żywnością, wapnem, cementem, kalki, foliowanych i lakierowanych katalogów, papieru z folią, tapet, pieluch, worków po materiałach budowlanych, zatłuszczonego papieru, .
b) Worek  żółty z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe w tym z tworzyw sztucznych i metali. Wrzucamy – opakowania z tworzyw sztucznych w tym opakowań PET np. plastikowe butelki po napojach, folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodarczej, pojemniki po lodach, margarynie, kartony po mleku, napojach, druty, rury, puszki aluminiowe, garnki, drobny złom  inne opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali itp.
UWAGA !  Nie należy wrzucać tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, opakowań po aerozolach, zabawek, sprzętu AGD, styropianu,
c) Worek zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane. Wrzucamy słoiki po napojach i żywności, butelki, szklane opakowania po kosmetykach
UWAGA ! Nie należy wrzucać porcelany, doniczek, naczyń, kryształu, szkła żaroodpornego,  luster,  żarówek, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami  zawartości, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, budowlanego.
d) Worek brązowy do gromadzenia odpadów zielonych - trawa, liście, drobne gałązki.
UWAGA ! Nie należy wrzucać ziemi, kamieni, odpadków spożywczych. 

8.  Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko,

9. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł, w ramach uiszczanej opłaty, pozbyć się różnych odpadów problemowych takich jak odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony itp., podczas ulicznych wystawek w wyznaczonych terminach (2 razy w roku)  lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zostanie uruchomiony  na terenie Mikołajek. PSZOK czynny będzie od wtorku do soboty w godzinach 1100 – 1700.

10. Mieszkańcy, którzy nie będą chcieli składować na swojej posesji przez okres 1 miesiąca wysegregowanych odpadów komunalnych będą mogli dowieźć je i przekazać nieodpłatnie (nie dotyczy to odpadów zmieszanych) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych / niewielkie ilości/, należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady nie spełniające tej definicji zostaną odebrane za dodatkową opłatą.

12. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przekazać będą mogli odpady opisane w punktach 9-11 mieszkańcy, którzy będą mieli wniesione opłaty za  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 VIII.       GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

1.     Podjęte uchwały, dotyczące gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie Mikołajki znajdziecie Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój nr 4 lub 108) oraz  na stronie internetowej www.mikolajki.pl w zakładce „nowy system gospodarowania odpadami”.
2.     Informacje na temat zasad składania deklaracji, sposobu naliczania opłat oraz dokonywania wpłat uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 87 4219053, 87 4219 071 lub bezpośrednio w Urzędzie – pokoje nr 107, 4.
3.     Informacje na temat zasad odbioru odpadów oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uzyskacie Państwo w  Urzędzie pod numerem telefonu 87 4219 071, pokój nr 4.
4.     Informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu i terminów odbioru odpadów, które obowiązywać będą od 1 lipca br. będą Państwu przekazane w drugiej połowie czerwca br.

- wykaz zezwoleń na odbiór i transport odpadów ciekłych

- wykaz punktu odbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 - wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru

- poziom recyklingu 2012

- poziom recyklingu lipiec 2013

- informacje z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2017/10/18

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc