strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Ochrona środowiska
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody

strona główna > komunikaty

 

 

 

14.01.2009  Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

13.01.2009  Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 stycznia 2009r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2009 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

05.01.2009 Komunikat  OD DNIA 05 STYCZNIA 2009 ROKU DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z FALĄ SILNYCH MROZÓW BĘDZIE PEŁNIONY CAŁODOBOWY DYŻUR.
W WYPADKU ZAISTNIENIA NAGŁYCH AWARII PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMERY TELEFONÓW:

- (087) 4216306 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI;
- (087) 4216245 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH;
- 998 STRAŻ POŻARNA

14.11.2008 Obwieszczenie  O przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

14.11.2008 Ogłoszenie  O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki

20.10.2008 Zawiadomienie
Dotyczy ogłoszenia 249599 - 2008 z dnia 03.10.2008r. : Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle. Sprostowanie błędnie podanych ilości jednostek miar w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

29.09.2008 Ogłoszenie o naborze  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD                Kwestionariusz osobowy

29.09.2008 Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego

24.09.2008  Znak: PBI-7331/37P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

22.09.2008 Ogłoszenie  Dotyczy naboru do korpusu szeregowych zawodowych

18.09.2008 Informacja  o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko: Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego.

12.09.2008  Znak: PBI-7331/104/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.09.2008  Znak: PBI-7331/34P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.09.2008  Znak: PBI-7331/35P/08  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

05.09.2008  Znak: PBI-7331/33P/08  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

27.08.2008 Ogłoszenie  Oferta sprzedaży ponad 30 działek budowlanych ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mikołajki

27.08.2008 Ogłoszenie  Gmina Mikołajki ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanych pojazdów samochodowych

25.08.2008 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, a także ustaw: zarządzanie kryzysowe i o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie dotyczącym samorządu gminnego;
- znajomość obsługi komputera czytaj więcej >>

22.07.2008 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

27.06.2008  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko "pracownik ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajakch

12.06.2008  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko "pracownik ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajakch

28.05.2008 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2008 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

19.05.2008  Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

19.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego na okres od 10.06.2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
Przedmiotem przetargu jest wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 3 położonym w Mikołajkach przy Placu Wolności z przeznaczeniem na punkt usługowo – handlowy. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 14,16 m2 , w tym 11,76 m2 powierzchni handlowo – usługowej oraz 2,40 m2 powierzchni sanitarnej.

19.05.2008  Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach w sprawie projektu INTEGRACJA, AKTYWIZACJA, PRACA.

15.05.2008  Komunikat o zmianie organizacji ruchu w centrum miasta dnia 24.05.2008 roku

15.05.2008  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych pomiędzy ul. Dybowską i ul. Łabędzią w Mikołajkach.

07.05.2008   Znak sprawy: GGR-72243/146-1,6/08  Odwołanie przetargu. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszone na dzień 8 maja 2008 roku nieograniczone przetargi ustne na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki:
1. części działki o nr geod. 193/16 ( 4 x 15 mb) – nabrzeże j. Mikołajskiego pomiędzy mostem drogowym a kładką dla pieszych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu 
2. części działki o nr geod. 202/55 ( 2 x 80 m2) – pomiędzy amfiteatrem a nabrzeżem j. Mikołajskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją, bez prawa grodzenia terenu
Powodem powyższego jest nie umieszczenie ogłoszeń o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.04.2008  ZARZĄDZENIE Nr 32/2008 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01.04.2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w Mikołajkach biura Informacji Turystycznej w okresie od 10 maja do 30 września 2008 roku. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia- ogłoszenie o konkursie; załącznik numer 2; wzór oferty; wzór sprawozdania)

28.03.2008  znak: PPZ–0732/2/08  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu, położonych w obrębie Prawdowo, gmina Mikołajki

21.03.2008 Ogłoszenie  otwartego konkursu na wykonanie w 2008 roku zadań własnych samorządu gminy pod nazwą "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym . (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wytyczne dla oferentów; wzór oferty; wzór sprawozdania)

17.03.2008  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji - 1 etat

17.03.2008 Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji

17.03.2008  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji - 1/2 etatu

17.03.2008  Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji

21.02.2008 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; załącznik nr 2 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

13.02.2008 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe – dobrze widziane budownictwo, geodezja lub kierunki pokrewne;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
- praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego;
- znajomość obsługi komputera czytaj więcej >>

13.02.2008 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji. Wymagania niezbędne:
-  wykształcenie: wyższe – dobrze widziane budownictwo, geodezja lub kierunki pokrewne;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
-  praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego;
-  znajomość obsługi komputera  czytaj więcej >>

01.02.2008  OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Burmistrz Miasta Mikołajki unieważnia ogłoszony w dniu 17 stycznia 2008 r. konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach z uwagi na pomyłkę w określeniu wymagań dla kandydatów. Jednocześnie informuje, że prawidłowe ogłoszenie brzmi:
BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania[...]    czytaj więcej..

22.01.2008   INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Zbliża się termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2007 i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń w 2008 r. Termin ten wyznaczony jest ustawowo do dnia 31 stycznia 2008 roku. Oświadczenia składają przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007, na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Mikołajki.
W oświadczeniu przedstawia się wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych osiągniętą w 2007 roku (wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego i marży).
Od danych z oświadczenia uzależniona jest wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku tj.
A. do 4,5 % alkoholu oraz piwa - jeśli wartość sprzedaży w 2007 r. nie przekroczyła kwoty 37.500 zł opłata za 2008 r. wynosi 525 zł;
B. powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)- jeśli wartość sprzedaży w 2007 r. nie przekroczyła kwoty 37.500 zł opłata za 2008 rok wynosi 525 zł;
C. powyżej 18 % alkoholu - jeśli wartość sprzedaży w 2007 r. nie przekroczyła kwoty 77.000 zł opłata za 2008 rok wynosi 2.100 zł.
Przekroczenie podstawowych wartości obrotu powoduje naliczenie opłaty procentowo i wynosi w przypadku piwa i wina 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, natomiast wódka 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Wartość sprzedaży naliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w trzech równych ratach, w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty w określonej wysokości i ustalonych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia na okres 6 miesięcy. Natomiast w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zezwolenie cofa się na okres 3 lat.
Druk oświadczenia można otrzymać w pokoju nr 5 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.
BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI

20.01.2008 Znak sprawy: PPZ–0732/2/08  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XXII/ 146/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Prawdowo tj. działki o nr geod. 32 i 19.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 6 lutego 2008 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

20.01.2008   OGŁOSZENIE O KONKURSIE   BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach

20.01.2008  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu poboru w 2008 roku

20.01.2008  PROŚBA  prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej o przekazanie 1% podatku dochodowego na potrzeby strażaków ochotników

27.12.2007 

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. grudnia 2007 roku o godz. 10ºº w Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach

21.12.2007 Znak sprawy: PPZ–0732/18/07  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XVII/ 121/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Jora Wielka tj. część działek o nr geod. 3251 i 3250/5.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 11 stycznia 2008 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

17.12.2007 Znak sprawy: PPZ–7323-8/1/06/07  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XV/105/2007 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XL/306/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Stare Sady.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 4 stycznia 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

13.12.2007 Ogłoszenie  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVII/131/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 5 grudnia 2007r. do 7 stycznia 2007r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach /pokój 110/ wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa .
Dokumentacja obejmuje działkę oznaczoną nr geod. 480 o pow. 0,3700 ha, położoną w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki, stanowiącą drogę.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 7 stycznia 2007 roku.

20.11.2007  Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach

17.10.2007 Znak sprawy: SIZP-341/21/2007
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki”
Numer ogłoszenia: 188601-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki w odpowiedzi na zapytania dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki wyjaśnia:
Pytanie nr 1: "W celu określenia prawidłowej stawki podatku VAT, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w jakiej części inwestycja związana jest z budownictwem mieszkaniowym, a w jakiej z budownictwem użytkowym".
Odpowiedź: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna będzie służyła do odprowadzenia ścieków komunalnych z zabudowy mieszkalnej w 100%".

26.09.2007 Obwieszczenie  Burmistrza Miasta Mikołajki o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych w 2007 roku

26.09.2007 Ogłoszenie  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku szkolnym 2007/2008 świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 50/2007 z dnia 13 lipca 2007r. w dniu 16 lipca 2007 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w "Wytycznych dla oferenta".
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego Zełwągi.

20.09.2007 > ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 13 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

17.09.2007 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. budownictwa, inwestycji rozwoju gospodarczego. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe - preferowane budownictwo, geodezja;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami;
- praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego; czytaj więcej >>

13.09.2007 Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU „ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ELBLĄGU (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór sprawozdania; wytyczne dla oferentów)

10.09.2007 Wyciąg z protokołu prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora CK Kłobuk w Mikołajkach.

02.08.2007 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy na rok 2007 z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wpłynęły trzy oferty:
1. Spółdzielczej Korporacji "Spólnota pracy" Spółdzielnia Osób Prawnych, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, Ośrodek Wypoczynkowy "Haranaś" ul. Wierch Buńdowy 11, 34-530 Bukowina Tatrzańska;
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Hetman" w Baranowie, 11-730 Mikołajki;
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Atos" Woźnice, Woźnice 11a, 11-730 Mikołajki;
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 44/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w dniu 2 lipca 2007 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów, celowości itp.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy "Hetman" w Baranowie na kwotę 3.000 zł., ponieważ założone w niej cele i sposób ich realizacji najbardziej odpowiadają wymogom konkursu.

31.07.2007  ZARZĄDZENIE NR 54/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach. ( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2007 - plik1, plik2, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2007- plik1, plik2, plik3)

05.07.2007 Ogłoszenie Przedsiębiorco! Fundacja Rozwoju, kontynuując swoją działalność na rzecz pomocy Polakom w pozyskiwaniu środków unijnych, rozpoczyna realizację programu edukacyjnego dla polskich przedsiębiorców, który pomoże im skutecznie przygotować wniosek o wsparcie swoich planów inwestycyjnych. Główna uwaga poświecona zostanie Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 oraz Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województw 2007 - 2013.
Projekt rozpocznie się od cyklu szkoleń wstępnych, w trakcie których uczestnicy zostaną poinformowani o rodzajach programów pomocowych, rodzajach przedsięwziąć, które mogą być objęte wsparciem, metodologią przygotowania inwestycji i dokumentacji technicznej i finansowej.
Szkolenia rozpoczynają się na początku lipca br. w siedzibie Biura Zarządu Fundacji, przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie. Osoby zainteresowane będą informowane o terminie każdego szkolenia bezpośrednio. Szkolenie trwa ok. 5 godzin. Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, napoje oraz obiad. Odpłatność za udział w szkoleniu to 50 złotych brutto od jednej osoby. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji www.fundacjarozwoju.pl lub pod numerem telefonu Działu Programowego Fundacji (022) 654 00 37 lub (022) 620 66 06

03.07.2007  Znak: GGR-7228/2/07  Ogłoszenie Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XII/76/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 29 czerwca 2007r. do 30 lipca 2007r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach /pokój 110/ wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa .
Dokumentacja obejmuje działkę oznaczoną nr geod. 69 o pow. 1,2100 ha, położoną w obrębie Tałty, gm. Mikołajki, stanowiącą drogę.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 30 lipca 2007 roku.

15.06.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku szkolnym 2007/2008 świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

06.06.2007

Zawiadomienie o XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 13. czerwca 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

01.06.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

30.05.2007  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy inspektor ds. księgowości podatkowej. Liczba lub wymiar etatu: 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie magisterskie lub wyższe zawodowe - preferowana administracja, ekonomia... czytaj więcej

25.05.2007  Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko pracownika ds. podatków i opłat lokalnych Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Agnieszki Ozygały.

22.05.2007  Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko podinspektora ds. księgowości Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Grażyny Kłusek.

21.05.2007  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych  Do konkursu ogłoszonego 26 kwietnia 2007 roku zgłosiło się osiem osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła, że spełniają one kryteria formalne. Do rozmowy kwalifikacyjnej dnia 24 maja 2007 roku zakwalifikowano: Małgorzatę Aleksandrowicz, Małgorzatę Kalinowską, Magdalenę Natkaniec, Elżbietę Jolantę Ogonowską, Jolantę Beatę Oleszkiewicz, Agnieszkę Ozygałę, Sylwię Serowik, Agnieszkę Wołczek.

18.05.2007  OGŁOSZENIE Agencja Rynku Rolnego informuje, że udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Informacje telefon (089)5354718, (089)5354723. olsztyn@arr.gov.pl 

16.05.2007  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr VIII/39/2007 z dnia 26 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Mikołajki, położonych pomiędzy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Dybowską 
( działki o nr geod. 374, 372/1, 372/2, 372/3, 510, 371).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 1 czerwca 2007 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

16.05.2007  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji zajęć i warsztatów artystyczno - teatralnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach na kwotę 5.500 zł.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 23/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. w dniu 7 kwietnia 2007 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w "Wytycznych dla oferenta".
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.

11.05.2007  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko podinspektora ds. księgowości  Do konkursu ogłoszonego 11 kwietnia 2007 roku zgłosiło się pięć osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła, że spełniają one kryteria formalne. Do rozmowy kwalifikacyjnej dnia 16 maja 2007 roku zakwalifikowano: Małgorzatę Aleksandrowicz, Grażynę Kłusek, Jolantę Barbarę Misuro, Elżbietę Jolantę Ogonowską, Magdalenę Olszewską, Tadeusza Zawitowskiego.

11.05.2007  OGŁOSZENIE  Urząd Miasta i Gminy Mikołajki informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego (specjalny pożarniczy marki ŻUK A15, o numerze rejestracyjnym NMR J998, rok produkcji samochodu 1986, przebieg pojazdu według odczytu licznika wynosi 9404 km, kolor czerwony, stan dobry). Samochód znajduje się w posiadaniu OSP Grabówka. Cena do uzgodnienia. 
Urząd Miasta i Gminy informuje o sprzedaży stacji przewoźnej typu GP 360 - Motorola. Cena do uzgodnienia.
Bliższych informacji o sprzedawanym samochodzie i stacji przekaźnikowej udziela: Pani Krystyna Domarad
(pod numerem telefonu 087 42 19 058 lub w pokoju nr 113 Urzędu Miasta i Gminy)
Prosimy o pisemne składanie ofert zawierających proponowaną cenę oraz dane kontaktowe (nazwę i adres oraz telefon kontaktowy oferenta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój nr 102) lub
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

30.04.2007  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2007 roku Klubu Integracji Społecznej wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych na kwotę 10.422,00 zł. (w budżecie Gminy Mikołajki na rok 2007 na realizację powyższego zadania przeznaczona była kwota w wysokości 15.000 zł.).
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 6/2007 z dnia 12 lutego 2007r. w dniu 22 marca 2007 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w "Wytycznych dla oferenta".
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Mikołajkach.

26.04.2007  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych. Liczba lub wymiar etatu: 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie magisterskie lub wyższe zawodowe - preferowana administracja, ekonomia... czytaj więcej

25.04.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

24.04.2007

Zawiadomienie o X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. kwietnia 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

23.04.2007  OGŁOSZENIE O KONKURSIE. BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach

18.04.2007   Odpowiedź na pismo skierowane przez mieszkańców do Burmistrza Miasta.

11.04.2007  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. księgowości. Liczba lub wymiar etatu: 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowana rachunkowość... czytaj więcej

11.04.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji zajęć i warsztatów artystyczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania)

10.04.2007

Zawiadomienie o IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 13. kwietnia 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

03.04.2007  Ogłoszenie  Znak: 190/TG/2007
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok informuje, że na terenie działania Rozdzielni Gazu Giżycko w dniach 10-12 kwietnia w Mikołajkach wykonane zostanie okresowe nawonienie (przewonienie) gazu ziemnego polegające na zwiększeniu środka nawaniającego w rozprowadzanym gazie. Wzrost intensywności zapachu gazu umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci i instalacji gazowych. W związku z tym przewidujemy wzmożona ilość interwencji ze strony mieszkańców. Wszelkie informacje należy kierować pod numer telefonu Pogotowia Gazowego 992. Nadzór nad wyżej wymienionymi pracami prowadzi Rozdzielnia Gazu Giżycko, nr tel. 087 428 39 02.

27.03.2007  Ogłoszenie  Znak: PBI-7331/9P/07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. przebudowie po nowej trasie napowietrznej linii SN-15kV Mikołajki - Mrągowo 2x3xPAS/SAX-W 70mm2 dł. ok. 2,5 km oraz budowę linii kablowej SN 2x(3xXRUHAKXs120/50) dł. ok. 09 km na działkach nr: 161, 160, 159, 165, 162, 170, 171, 172/8, 172/18, 172/17, 172/14, 172/13, 172/24, 172/3, 172/2, 172/26, 172/27, 176, 178, 182, 186, 187, 190, 38/48, 38/37, 38/36, 38/35, 2/16, 2/15, 2/8, 3, 2/17, 2/13, 2/19, 2/20, 2/11, 5/11, 1/6, 1/10, 1/9, 2/5, 13/7 w obrębie miasta Mikołajki, oraz na działkach nr: 53/7, 46/52, 46/53, 46/54, 46/47, 46/13, 46/66, 52/1 w obrębie Prawdowo
2. przebudowie po nowej trasie napowietrznej linii SN-15 kV- odgałęzienie kier. Kulinowo (PAN)- 3xPAS/SAX-W 50 mm2dł. ok. 0,4km oraz budowie kablowej linii SN3xXRUHAKXs 50/25 dł. ok. 30m na działkach nr: 1063/2, 35, 82/17, 82/18, 82/12, 82/14, 82/40 Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 16 kwietnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-069).

23.03.2007

Zawiadomienie o VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 26. marca 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

19.03.2007  Informacja: w dniu 22 marca 2007 roku o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach nastąpi otwarcie ofert na organizację w roku 2007 Klubu Integracji Społecznej. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 6/2007 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lutego 2007 roku w oparciu o Regulamin Pracy Komisji.

14.03.2007  OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIURA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

07.03.2007 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2007 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

23.02.2007   O G Ł O S Z E N I E   OD DNIA 23 lutego 2007 r. DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z FALĄ SILNYCH MROZÓW BĘDĄ PEŁNIONE CAŁODOBOWE DYŻURY NIŻEJ PODANYCH SŁUŻB. W WYPADKU ZAISTNIENIA NAGŁYCH AWARII PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMERY TELEFONÓW:
(087) 4216306 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW;
(087) 4216245 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH;
(087) 4216351 STRAŻ POŻARNA

21.02.2007  Ogłoszenie  Znak: PBI-7331/6P/07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki zlokalizowanej na wieży ciśnień, polegającej na rozbiórce istniejącego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego obok wieży ciśnień i posadowieniu na jego miejscu kontenera technologicznego z urządzeniami elektronicznymi oraz doprowadzeniu do niego drogi kablowej i przyłącza energetycznego wraz z linią zasilającą a także zdemontowaniu istniejących anten sektorowych i zawieszeniu nowych oraz dowieszeniu dwóch dodatkowych radiolinii na działce nr 386/8 przy ul. W. Prusa w Mikołajkach. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 12 marca 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-069).

15.02.2007  Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA ORGANIZACJĘ W ROKU 2007 KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
I. Kwota środków przeznaczonych na realizację w/w zadania gminy w roku 2006 wynosi 15.000 zł.
II. Do konkursu mogą przystąpić: stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne posiadające odpowiednie zaplecze przystosowane do prowadzenia KIS oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów
III. Termin i miejsce składania ofert: 
1. Ofertę na realizację zadania należy składać w terminie do dnia 16 marca 2007 roku - do godz. 9.00
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach - pokój nr 102  (DO POBRANIA:  zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki, ogłoszenie, oferta, wytyczne do oferty, sprawozdanie)

13.02.2007   PPZ-7323-8/1/06/07 OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XL/306/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 /pokój 102/ w terminie do dnia 9 marca 2007 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

09.02.2007  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z 31 stycznia 2007 r.
Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 1 ppkt 6 lit c Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości
informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r., oraz informację o miejscu, czasie i sposobie udostępniania ich do wglądu.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada sprawozdanie finansowe organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu. Sprawozdania finansowe będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów zgodnie z art. 84b ust. 1 ww. ustawy w:
- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, 
al. Piłsudskiego 7/9 (gmach Urzędu Wojewódzkiego), pok. 255
- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
ul. Wojska Polskiego 1 (gmach Urzędu Wojewódzkiego), pok. 29
codziennie - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30 do:
- 12 marca br. komitety zobowiązane do złożenia
sprawozdania do 12.02.2007 r.
- 26 marca br. komitety zobowiązane do złożenia
sprawozdania do 26.02.2007 r.

09.02.2007  PBI-7331/5P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowym stanowiącej zasilanie rezerwowe oczyszczalni ścieków i kotłowni na działce nr 106 przy ulicy Leśnej w Mikołajkach.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

02.02.2007

Zawiadomienie o VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 5. lutego 2007 roku o godz. 14ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

02.02.2007  PBI-7331/4P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na działkach nr 529/5, 529/18, 532/1, 533/2, 533/5, 533/7, 533/9, 533/, 401 w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Kajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

31.01.2007  PBI-7331/8/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie drogi dojazdowej do działki 438 przez działki 3053 i 3054 obręb Tałty, gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 21 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-058).

31.01.2007  PBI-7331/6/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie drogi dojazdowej do działki 438 przez działkę 432/3 obręb Tałty, gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 21 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-058).

23.01.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załacznik nr 1 do zarządzenia; załącznik nr 2 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania )

22.01.2007  PBI-7331/1P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem i placem zabaw położonego na działce 126 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

22.01.2007  PBI-7331/2P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie dodatkowego toru linii napowietrznej nn 0,4 kV przewodem AsXSn 4x70mm2 na odcinku od istniejącej stacji transformatowej nr 1-1192 do słupa nr 12/EPV-10,5/6, linii kablowej YAKY 4x70mm2 od słupa nr 12/EPV-10,5/6 do nowoprojektowanego złącza kablowo-pomiarowego położonego na działce 84/8 w obrębie miasta Mikołajki zasilającego budynek mieszkalny.

Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

18.01.2007  Znak: OŚ. 7614/1/07  UWAGA PODMIOTY GOSPODARCZE z terenu Gminy Mikołajki
Minister Środowiska ogłosił 10. edycję Konkursu "Lider Polskiej Ekologii", celem którego jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń 31 stycznia 2007 r.
Bliższych informacji udziela:
Sekretariat konkursu, Instytut ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
40-844 Katowice, ul. Kossutha 6, tel.032 254-60-31 wew.136, strona internetowa www.liderpolskiejekologii.pl
e-mail: lider@ietu.katowice.pl 

15.01.2007

Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 19. stycznia 2007 roku o godz. 14ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

22.12.2006

Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. grudnia 2006 roku o godz. 10ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

22.12.2006  Znak: GKM 7635/120/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 20.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Barbary Borowy zam. Woźnice 26 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek wiąz o obwodzie pnia od 120 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 12/2 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 05.01.2007r. na godzinę 08.45. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.12.2006 Znak: GKM 7635/119/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Henryka Brodowskiego zam. Prawdowo 44 na wycinkę :
- 3 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 60, 100 i 120 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 130, 60, 106, 95, 110, 105, 110, 65, 115 i 110 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 130, 60, 75, 68, 84, 70, 55, 65 i 78 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 142 m² zakrzewień.
rosnących na działce o nr geod. 14/3 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.12.2006 Znak: GKM 7635/117/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Henryka Brodowskiego zam. Prawdowo 44 na wycinkę 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 210, 180, 180, 240, 190 i 190 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 56/2 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.12.2006 Znak: GKM 7635/116/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Dariusza Ponichtera zam. Kol. Mikołajki 4 na wycinkę :
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 240 i 180 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 140 cm mierzonego na wysokość 130 cm
rosnących na działce o nr geod. 371/2 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

12.12.2006 Znak: GKM 7635/110/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Zbigniewa Witkowskiego zam. Górkło 19 na wycinkę 5 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 103, 104, 68, 101 i 103 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 155/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach. 

08.12.2006  Znak: GKM 7635/119/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 07.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Henryka Brodowski zam. Prawdowo 44 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunek wierzba, topola i brzoza o obwodach pnia od 60 do 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 14/3 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 15.12.2006r. na godzinę 08.45. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.12.2006  Znak: GKM 7635/118/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 07.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Dariusza Makulskiego zam. Mikołajki ul. Kościuszki 27 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 80 cm mierzonego na wysokość 130 cm, 
- 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 140 mierzonego na wysokość 130 cm
rosnących na działce o nr geod. 172/2 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kolejowej. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 15.12.2006r. na godzinę 09.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.12.2006  Znak: GKM 7635/117/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 05.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Henryka Brodowski zam. Prawdowo 44 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 190 do 200 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 56/2 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 15.12.2006r. na godzinę 08.30.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.12.2006 Znak: GKM 7635/116/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 30.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Dariusza Ponichtery zam. Kol. Mikołajki 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunek wierzba o obwodzie pnia 240 i 180 cm mierzonego na wysokość 130 cm oraz 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 140cm rosnących na działce o nr geod. 371/2 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 08.12.2006r. na godzinę 08.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.12.2006 Znak: GKM 7635/111/06   Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Arkadiusza Witkowskiego zam. Górkło 19 na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 306 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 136/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.12.2006 Znak: GKM 7635/113/06   Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Adama Serowik zam. Kol. Mikołajki 17 na wycinkę :
- 9 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 80, 74, 122, 102, 68, 77, 103, 98, 37 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 70 i 60 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 84, 87, 102, 113, 110 i 112 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 90 i 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 50 i 35 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 231/1 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

04.12.2006 Znak: GKM 7635/115/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 30.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Marii Kudosz zam. Lelek 6/3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia ok. 100 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 1/109 położonej w obrębie Nowe Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 08.12.2006r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

04.12.2006 Znak: GKM 7635/113/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 20.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Adama Serowik zam. Kolonia Mikołajki 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 6 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia od 80 do 140 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia od 90 do 100 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 60 do 120 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 80 do 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia od 60 do 80 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 231/1 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.11.2006r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

04.12.2006  PBI-7331/20P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Woźnice na działkach 649/188, 649/285, 649/81, 649/283, 649/277, 464/2, 58 w obrębie Woźnice gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 19 grudnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

01.12.2006  OŚ. 7625/14/06  O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mikołajki w terminie 14 dni, od dnia uznania jej za doręczoną zgodnie z art. 49 Kpa. tj. do dnia 14 grudnia 2006 roku. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Załącznik do decyzji OŚ. 7625/14/06

01.12.2006  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY
Decyzja środowiskowych uwarunkowań.
- pozycje w wykazie 59/41

01.12.2006 

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 5. grudnia 2006 roku o godz. 16ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

24.11.2006  Znak: GKM 7635/106/06 Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Zbigniewa Ponichtery zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 21 na wycinkę 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 60 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 321 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

24.11.2006  Znak: GKM 7635/104/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Stanisława Gąsiorowskiego zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 19 na wycinkę 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 44 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 320/1 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.11.2006 

Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27. listopada 2006 roku o godz. 17ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

23.11.2006  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji na :
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 58/40/06

23.11.2006  Znak: GKM 7635/113/06 Z A W I A D O M I E N I E   o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 20.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Adama Serowik zam. Kolonia Mikołajki 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 6 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia od 80 do 140 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia od 90 do 100 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 60 do 120 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 80 do 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia od 60 do 80 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 231/1 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.11.2006r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006  Znak: GKM 7635/102/06 Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz we wsi Olszewo, tj. :
Lp. Nr drogi Gatunek drzewa Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm Lokalizacja
1. Droga Krajowa Nr 16 Klon 60 cm Km 239 + 880 Str. P
2. Droga Krajowa Nr 16 Lipa 50 cm Km 239 + 870 Str. P
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006 Znak: GKM 7635/111/06 Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Arkadiusza Witkowskiego zam. Górkło 19 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa rosnącej na działce o nr geod. 136/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.11.2006r. na godzinę 11.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006 Znak: GKM 7635/91/06 Z A W I A D O M I E N I E  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 10.10.2006r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Waldemara Wilkowskiego zam. Tałty 11 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 120 sztuk drzew gatunek olcha,
- 70 sztuk drzew gatunek brzoza,
- 200 sztuk drzew gatunek osika 
rosnących na działkach o nr geod.100/2 i 100/3 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 12.10.2006r. na godzinę 09.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006 Znak: GKM 7635/109/06 Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Andrzeja Krumin zam. Górkło 18 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 250, 230 i 180 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 166 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.11.2006r. na godzinę 10.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

16.11.2006   Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o zmianę systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO"- obręb Inulec, działka 28
Formularz A - pozycja w wykazie 57/18
Formularz E- pozycja w wykazie 57/1 - dotyczy raportu o oddziaływaniu na środowisko 

16.11.2006   Ogłoszenie Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki wniosku o :
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 55/17/06

15.11.2006   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych obejmującego działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania

15.11.2006 Znak: GKM 7635/106/06 Z A W I A D O M I E N I E  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 08.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Zbigniewa Ponichtery zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 21 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 60 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 321 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.11.2006r. na godzinę 09.15. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.11.2006 Znak: GKM 7635/104/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a 
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 08.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Stanisława Gąsiorowskiego zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 19 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 44 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 320/1 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.11.2006r. na godzinę 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.11.2006 Znak: GKM 7635/107/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 15.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Zygfryda Kloze zam. Olszewo 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunek lipa o obwodzie pnia 194 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 102/3 położonej w obrębie Olszewo gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.11.2006r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.11.2006  OŚ.7625/15/06 O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec działka nr 28.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa, pełnomocnikiem, którego jest Jacek Chabowski 
80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 21/10.
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz.57/18 / A-18 ; E-1/.
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 20 listopada 2006 roku do 11 grudnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pok. 4.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez "Środowisko" S.C. J.Giedziuszewicz, A. Grodzki, P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji.
Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wystąpieniu do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 

09.11.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- pozycja w wykazie 56/39

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Postanowienia stosownych organów (Urząd Wojewódzki Olsztyn): uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 "Baranowo"
- pozycja w wykazie 53/37

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie 49/33, 50/34

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy.
- pozycja w wykazie 48/32, 51/37, 52/35

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) Burmistrz Miata Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 Baranowo zlokalizowanej na działce nr 28, obręb Inulec, gmina Mikołajki. Inwestorem będzie Spółka z o.o. PTK Centertel Warszawa, ul. Skierniewicka 10a.
- pozycja w wykazie 54/38/2006

26.10.2006   OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Na niniejsze zażalenie służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 02 listopada 2006 roku.

26.10.2006  PBI.7331-09DŚU/05/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1pkt 1 i oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Chabowskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 10a w sprawie... czytaj dalej>>

26.10.2006  OŚ. 7625/14/06  Postanowienie. Na podstawie art.51,ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz.2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów : 
· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie - postanowienie z dnia 13.10.2006 roku Nr ZNS.431-181/2006) 
· Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - postanowienie z dnia 17.10.2006r. Nr ŚR. -6635- PP-126/06 
postanawiam:
nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji Stacji uzdatniania w wody w miejscowości Cudnochy gmina Mikołajki, obejmującego działki nr 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo. 
z up. Burmistrza Sekretarz Gminy Joanna Wróbel

20.10.2006  PBI-7331-16P/05/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 110, 111/1, 112(droga krajowa nr 16), 227(droga gminna), 228(rów melioracyjny), 229, 269/11, 269/4, 269/7, 289(droga gminna) w obrębie Zełwągi w celu zasilenia nieruchomości "Pablo" Sp. z o.o. w Zełwągach 68.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 listopada 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

20.10.2006 

Zawiadomienie o XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25. października 2006 roku o godz. 15ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

12.10.2006  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o wydanie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY.
- pozycja w wykazie 47/16

12.10.2006  OŚ. 7625/14/06   O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8oo - 14oo . Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 26 października 2006 roku.

12.10.2006   OŚ.7625/14/06
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902) proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, a w przypadku opinii sugerującej potrzebę jego wykonania, o ustalenie zakresu raportu.
Przedsięwzięcie częściowo zawiera się w obszarze Natura 2000 "Puszcza Piska"/kod PLB 280008/ i Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

02.10.2006 Ogłoszenie  Zgodnie z art. 3 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) informuję, iż na terenie gminy Mikołajki znajdują się poniższe firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
a) firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : 
REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo w dni robocze w godz. 8.00-14.00
b) zgłoszone punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego :
Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, ul. 3 Maja 6, Mikołajki - punkt sprzedaży Mikołajki, ul. Szkolna 6.

29.09.2006  PBI-7331-19P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo w gminie Mikołajki oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy w gminie Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

28.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Postanowienia stosownych organów o braku potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem przy ulicy Kajki w Mikołajkach"
- pozycja w wykazie: 46.

25.09.2006 

Zawiadomienie o XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. września 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

18.09.2006 OGŁOSZENIE Informuję, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości TAŁTY, w związku z tym osoby, które jeszcze nie dokonały włączenia swoich nieruchomości do sieci winny to uczynić do 8 października 2006 roku.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 roku, Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Niedostosowanie się do terminu określonego wyżej spowoduje wydanie przez tut. Urząd decyzji nakazującej wykonanie obowiązku włączenia się do kanalizacji.

18.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4.
- pozycja w wykazie: 45.

18.09.2006  PBI-7331-18P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
modernizacji układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 na działkach o numerach ewidencyjnych 416/2, 207/54, 415, 417/3, 417/1, 418, 401, 428/8 położonych w obrębie miasta Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006  PBI-7331-17P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie i modernizacji sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej i przyłączy abonenckich przy ul. Kolejowej, Ełckiej, Ogrodowej, Słonecznej i Kościuszki w Mikołajkach - rejon szafy 1C na działkach 231, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 279, 281, 282, 222, 220/4, 223, 220/2, 224/3, 224/4, 224/5, 164, 163/2, 163/3, 13/7, 13/5, 13/4, 141, 129/14, 128, 129/9, 126/3, 126/6, 126/5, 170, 162, 161, 163/4, 243/3, 301/1, 243/4, 243/2, 242, 241, 244/2, 248, 249, 250, 171 w obrębie miasta Mikołajki..
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006 

Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14. września 2006 roku o godz. 17ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4 - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 44.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie: 43.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/12/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/10/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/8/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/7/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

07.09.2006  PBI-7331-105/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego oraz dobudowie przewodu oświetlenia drogowego na istniejących słupach na działkach numer 121/1, 120/2, 122 położonych w obrębie wsi Nowe Sady gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-104/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 426/129, 426/130, 426/13, 426/141, 427/58, 430 położonych w obrębie wsi Stawek gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-103/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr 213/18 położonej w obrębie miasta Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-102/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr 14/8 położonej w obrębie wsi Faszcze-Kolonia gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-101/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 77/3, 172, 173, 203 położonych w obrębie wsi Faszcze gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-100/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego, budowie linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, dobudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 1.126, 1/115, 1/125, 1/114, 1/109, 1/112, 1/119, 1/44, 1/5, 1/19, 1/31 położonych w obrębie wsi Lelek gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006 Ogłoszenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały NR XVII/85/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w Mikołajkach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.09.2006 r. do 5.10.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach w godz. od 800 do1500. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołajek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2006 r.

29.08.2006 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko ds. Budownictwa i Inwestycji podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Katarzyny Patermann. Uzasadnienie: Konkurs został ogłoszony 10 lipca 2006 roku. Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że oferty spełniają kryteria formalne, w związku z czym zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 21 sierpnia 2006 roku o godzinie 13.00. Oboje kandydatów stawiło się na rozmowę. Przed przystąpieniem do rozmowy kandydaci odpowiedzieli pisemnie na test składający się z 12 pytań, który był podstawą przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja dokonała oceny testu oraz udzielonych odpowiedzi w związku z czym zaproponowała zatrudnienie na Stanowisku ds. Budownictwa i Inwestycji Panią Katarzynę Patermann. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu.

 

29.08.2006 

Zawiadomienie o XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. sierpnia 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

11.08.2006 Informacja na temat pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy

11.08.2006 Znak: GGR- 7145/3/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
Budowa dwóch zbiorników na paliwo płynne realizowanych w ramach istniejącej stacji paliw zlokalizowanej w Mikołajkach przy ulicy Tałckiej 2, działka nr 139/5.
Inwestorem będzie Spółka z o.o. "Mikoznak", 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 20.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 42/29

10.08.2006 Informacja o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i służb publicznych, przyznawanej przez Burmistrza Miasta Mikołajki w roku szkolnym 2006/2007...

10.08.2006  Znak sprawy: SIZP 341/15/06 Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach.

04.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filia w Suwałkach Gospodarstwo Skarbu Państwa w Bystrym, 11-500 Giżycko - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 40.
Decyzja - /wnioskodawca i sprawa jak wyżej/
- pozycja w wykazie: 41. 

02.08.2006 Znak: GGR- 72241/13/06  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

02.08.2006 Znak: GGR- 7145/06/06 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

02.08.2006 

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 04. sierpnia 2006 roku o godz. 9ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach 

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4481 Hotel Gołębiewski" na działkach 50/2 i 52/1 położonych w obrębie Prawdowa. Inwestorem bedzie Polkomtel S.A. 22-676 Warszawa, ul. Postępu 3.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 39/27.

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- pozycja w wykazie: 38.

13.07.2006  PBI-7331-71/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia linii kablowej YAKY 4x70mm2 na działce o nr ewid. 346/19 położonej przy ul. Złotych Kłosów miasta Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 sierpnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.07.2006  PBI-7331-63/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim na działkach o nr ewid. 427/15, 431/2, 402/3, 404/15, 410, 411/3, 413/20, 439/1, 445/26, 434, 443/2, 452 położonych w obrębie miasta Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 2 sierpnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

11.07.2006 Ogłoszenie  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

11.07.2006 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2006 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

11.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na: odbiór odpadów komunalnych; opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie: 36,37

05.07.2006 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej. 
 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/272/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 49/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Mikołajkach. 
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 301/2 o pow. 324 m2 , położona w Mikołajkach, przy ul. Ogrodowej, opisana w KW 23129 - nabywcą jest Pan Zdzisław Bogusz, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 245.
Łączna wartość nieruchomości - 8.406,60 złotych w tym: przygotowanie dokumentacji - 280,60 złotych; podatek VAT - zgodnie z przepisami.
 Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 
Po tym terminie, tj. 24 lipca 2006 roku zostanie spisany protokół z rokowań. Ceny zawarte w wykazie obowiązywać będą do dnia 31 marca 2007 roku. 
Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 - winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

30.06.2006 

Informuje się, że w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) w godzinach od 13.00 do 15.00 pełnił będzie dyżur Poseł Zbigniew Włodkowski, natomiast w godzinach od 11.00 do 13.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

27.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w mieście Mikołajki.
- pozycje w wykazie: 32/23

22.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa kolektora deszczowego z przykanalikami na drodze krajowej nr 16 relacji Mrągowo-Orzysz w miejscowości Zełwągi, Woźnice.
- pozycje w wykazie: 30/21 i 22/31

16.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na :
- odbiór odpadów komunalnych 
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Postanowienia (właściwych organów) :
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie 
- pozycje w wykazie 29
Decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 24,25,26,27,28

16.06.2006 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne które odbędzie się dnia 21 czerwca 2006 roku o godzinie 18.oo w sali widowiskowej Centrum Kultury "KŁOBUK"

Burmistrz Miasta Mikołajki

16.06.2006 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7661/5/06. Niniejszym informuję, iż od 02.01.2006 roku do 15.06. 2006 zostały wydane poniższym firmom zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
1.WC Serwis Bańska, Kucharski sp. Jawna Zabrze, ul. Pod Borem 10 - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
2.TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. w Warszawie Przedstawicielstwo w Giżycku, Bystry - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
3.Usługi Rolniczo - Handlowe Józef Szkulski, Mikołajki, ul. Ełcka 1 - termin obowiązywania 15.05.2006 - 15.05.2016 .
4.Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mikołajki, 3 Maja 6 -
termin obowiązywania 15.06.2006 - 14.06.2016 r. 

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/18/06. Informacja dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, obiektu, miejsca zawierającego azbest.
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 71, poz.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca itp. obiektu zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Szczegółowy sposób postępowania w tej sprawie i terminy określa powołane wyżej rozporządzenie.

14.06.2006 Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko: Pracownika ds. budownictwa i inwestycji. Konkurs został ogłoszony 22 maja 2006 roku. Do konkursu zgłosiła się jedna osoba. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oferty komisja oceniająca stwierdziła, że spełnia ona kryteria formalne. W związku z powyższym do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 20 czerwca br. o godzinie 13.00 zakwalifikowano Pana Krzysztofa Pieczyńskiego.

13.06.2006 

Uprzejmie informuje się, że dnia 19 czerwca 2006 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) dyżur pełnił będzie Poseł Zbigniew Włodkowski, natomiast w godzinach od 11.00 do 15.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

09.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/16/06. Przypominam, że zgodnie z artykułem 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) od 1 lipca br. sprzedawca detaliczny i hurtowy obowiązany jest przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Ponadto oczekuję do 1 lipca 2006 na informację wynikająca z art. 39 powołanej wyżej ustawy. 

Z up. Burmistrza
Joanna Wróbel
Sekretarz Gminy

08.06.2006 

Zawiadomienie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14 czerwca 2006 roku o godz. 16ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

31.05.2006 OGŁOSZENIE. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :

Wnioski: Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Woźnice - pozycja w wykazie 1 Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Zełwągi - pozycja w wykazie 2
Budowa odwodnienia promenady na Jeziorem Mikołajskim - pozycja w wykazie 9 
Postanowienia (właściwych organów)
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Woźnice - pozycje w wykazie 3, 6, 7, 
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Zełwągi - pozycje w wykazie 4, 5, 8
- odwodnienie promenady nad Jeziorem Mikołajskim - pozycje w wykazie 10, 11, 12

25.05.2006 > OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/12/06. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mikołajki-Orzysz w miejscowości Woźnice, na dz. nr 26/7, 26/5, 446 i 461.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/11/06 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mrągowo-Mikołajki w miejscowości Zełwągi, na dz. Nr 69/1, 69/3, 112 i 227.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

17.05.2006 Znak sprawy: SIZP 341/8/06 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego".
W związku z planowanym dniem wolnym od pracy w dniu 26.05.2006 roku
informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
A/ miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 102
B/ termin składania ofert: 2006.05.29 godz. 10.00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
A/ miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 2
B/ termin otwarcia ofert: 2006.05.29 godz. 10.30

15.05.2006 

Uprzejmie informuje się, że dnia 22 maja 2006 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) dyżur pełnił będzie Poseł Zbigniew Włodkowski.
Jednocześnie informuje się, iż w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie biura poselskiego udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

27.04.2006 > Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza otwarty konkurs na wykonanie w 2006 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu rozszerzenia oferty edukacji i rehabilitacji młodzieży z upośledzeniem umysłowym ( do pobrania: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia, wytyczne dla oferentów, oferta, sprawozdanie)

27.04.2006  GGR- 72241/38/05/06
W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz. 543/ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr. XXXV/259/2006 oraz XXXV/260/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 27 / 2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Mikołajki:
1. Udział w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, wynoszący 277/1000 części, położonej w Mikołajkach przy ul. Prusa, opisanej w KW 23126.
Powyższa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołajki opisana jest jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
Nabywcy: Państwo Elżbieta i Zdzisław Kulas- z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki o nr geod. 386/13.
Wartość udziałów w nieruchomości - 3.576,76 złotych, w tym: koszt przygotowania dokumentacji - 140,30 zł, podatek VAT - zgodny z przepisami
2. Udział w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, wynoszący 212/1000 części, położonej w Mikołajkach przy ul. Prusa, opisanej w KW 23126.
Powyższa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołajki opisana jest jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
Nabywcy: Państwo Teresa i Piotr Kwaśniewcy- z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki o nr geod. 386/13.
Wartość udziałów w nieruchomości - 2.770,40 złotych, w tym: koszt przygotowania dokumentacji - 140,30 zł, podatek VAT - zgodny z przepisami
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po tym terminie tj. po 17 maja 2006 roku zostanie sporządzony protokół z rokowań, będący podstawą do sporządzenia umowy notarialnej. Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winne składać wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

24.04.2006 

Zawiadomienie o XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. kwietnia 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

07.04.2006 > WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 / , podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu - na okres trzech lat.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana /budynek szkieletowy o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony/ położony na działce oznaczonej nr geod. 57/5 o pow. 80 m2, położony w Mikołajkach na plaży miejskiej, objęta w KW 23126.
Powyższa nieruchomość, przeznaczona jest do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą.
Zgodnie z §2 uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002 roku wysokość czynszu dzierżawnego za grunty pod kioskiem, pawilonem, sklepem powinny wynosić rocznie za 1 m² nie mniej niż 12 zł. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po tym terminie tj. po 25 kwietnia 2006 roku zostanie ogłoszony przetarg.

05.04.2006 > PBI-7331-04DŚU/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiorników na paliwo płynne oraz zbiornika na gaz na dz. nr ewid. 139/5 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 04 kwiecień 2006 r. do dnia 26 kwiecień 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie BIP Gminy Mikołajki.

04.04.2006 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Alicji Lepczyńskiej. Uzasadnienie: Konkurs został ogłoszony 06 marca 2006 roku. Do konkursu zgłosiło się 7 osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że 3 oferty spełniały kryteria formalne, w związku z czym zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 31 marca o godzinie 9.00. Wszystkie kandydatki stawiły się na rozmowę. Przed przystąpieniem do rozmowy kandydatki odpowiedziały pisemnie na składający się z 12 pytań test, który był podstawą przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja dokonała oceny testu oraz udzielanych odpowiedzi, w związku z czym zaproponowała zatrudnienie na ww. stanowisku Pani Alicji Lepczyńskiej, która uzyskała najwiekszą liczbę punktów. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych ww. kandydatki.

29.03.2006 > Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pracownika biura Informacji Turystycznej. Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2006 roku. Do konkursu zgłosiły się trzy kandydatki. Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert komisja oceniająca stwierdziła że: - wszystkie oferty spełniają kryteria formalne; - wszystkie kandydatki posiadają wykształcenie minimum średnie; - wykazały znajomość minimum jednego języka obcego. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku pracownika biura IT następujące osoby: Aleksandrę Golda, Joannę Kosewską, Katarzynę Kornatowską.

29.03.2006 > Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkurs został ogłoszony 06 marca 2006 roku. Do konkursu zgłosiło się siedem osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że trzy oferty spełniały kryteria formalne. W związku z powyższym do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 31 marca br. o godzinie 9.00 zakwalifikowano: Teresę Kołakowską, Sylwię Serowik, Alicję Lepczyńską.

29.03.2006 > PBI-7331-09DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 9/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci IDEA nr 3108 na wieży znajdującej się w m. Inulec, dz. nr 28.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 28 marca 2006 r. do dnia 19 kwietnia 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

29.03.2006 > PBI-7331-08DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 8/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4481 Hotel Gołębiewski'' na dz. nr ewid. 50/2 i 52/1w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

29.03.2006 > PBI-7331-07DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 7/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4251 Mikołajki'' na dz. nr ewid. 139/6 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

24.03.2006 

Zawiadomienie o XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. marca 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

23.03.2006 > OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XVII/85/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03 kwietnia 2006 r. do 24 kwietnia 2006 r. siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach w godz. 8.00 - 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołajek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2006 roku

21.03.2006 > OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU na wykonanie w 2006 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Burmistrz miasta Mikołajki informuje że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikołajkach na kwotę 77000 zł. Komisja konkursowa w dniu 17 marca 2006 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów oraz spełnienia wymogów określonych w "Wytycznych dla oferenta". W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach.

15.03.2006

*UWAGA* Zgodnie z art. 162 ust.5 Prawa Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami/ osoby fizyczne mają obowiązek przedkładać burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska /m.in. azbestu / na obiektach stanowiących własność danej osoby. 
W związku z tym proszę /wyjątkowo w roku bieżącym/ do 25 marca 2006 roku złożyć taką informację do tut. Urzędu pok. nr 5, gdzie można też otrzymać druk tabeli, którą należy wypełnić. 
Złożoną informację należy aktualizować do 31 stycznia każdego roku bez dodatkowych wezwań.

06.03.2006 > OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRZYMANIA PORZĄDKU, KONCESJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej)

24.02.2006 > Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na na wykonanie w 2006 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( do pobrania: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem, wytyczne dla oferentów, oferta, sprawozdanie)

15.02.2006 > Zawiadomienie o XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. lutego 2006 roku o godz. 13ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.02.2006 > Burmistrz miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, z zakresu kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

02.02.2006 > PBI-7331-06DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 6/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Nr 3746-SU4 Gołębiewski na dz. nr ewid. 50/2 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

02.02.2006 > PBI-7331-05DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 5/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 14-tu budynków mieszkalno - hotelowych przewidzianych na 90 miejsc hotelowych na dz. nr ewid. 34/2 w obrębie Sady gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

27.01.2006 > Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby miedzy 18 a 30 rokiem życia do udziału w bezpłatnej konferencji "Miejsca pracy w sektorze kultury" która odbędzie się w Olsztynie 2 lutego 2006 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1. Osoby chcące uczestniczyć w konferencji lub w działaniach projektu (szkoleniach i doradztwie) powinny zarejestrować się na stronie www.pracawkulturze.info 

27.01.2006 > OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIURA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

17.01.2006 > ZARZĄDZENIE NR 2/06 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 stycznia 2006

14.12.2005 > PBI-7331-04DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 4990 Mikołajki Centrum'' na dz. nr ewid. 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-03DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 3/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 3946 Tałty'' na dz. nr ewid. 21/12 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-02DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 2/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, 3722 (3103) Mikołajki'' na dz. nr 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

14.12.2005 > PBI-7331-01DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 1/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "6446 Mikołajki Południe" na dz. nr 14/18 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

19.11.2005 > Zawiadomienie o XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 23. listopada 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

19.10.2005 > Zawiadomienie o XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 21. października 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.10.2005 > PBI-7331/17P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek pana Jacka Chabowskiego 80-180 Gdańska, ul. Piotrowska 21/10, z dnia 9 czerwca 2005r. reprezentującego inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3108 BARANOWO" na działce nr 28 w obrębie Inulec.
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/15P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek "IKA" Usługi Ogólnobudowlane Julita Fiszbach 80-513 Gdańska, ul. Orla 4c/16, z dnia 7 czerwca 2005r., reprezentującej inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3746-SU4 GOŁĘBIEWSKI" na terenie Hotelu Gołębiewski przy ulicy Mrągowskiej 34 w Mikołajkach, na działce nr 50/2 w obrębie Prawdowo. 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/13P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz, 10-110 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a, działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81, z dnia 18.04.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM "BT 4 4990 MIKOŁAJKI CENTRUM" w zespole stacji bazowych telefonii komórkowej na działce nr 386/8 w Mikołajkach (na terenie wieży ciśnień ZWiK przy ulicy Prusa) 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

27.09.2005 > Zawiadomienie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. września 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

07.07.2005 > ODWOŁANIE PRZETARGU. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2000 roku, Dz.U.Nr 46, poz. 543 z późń. zm. / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207 poz. 2108 ) 
Burmistrz Miasta Mikołajki o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 15 lipca 2005 roku o godz. 11.00, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 365/75 o pow. 408 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Czaplej, objętej w KW 23347. 

Powodem powyższego jest niezgodność trybu przetargowego na zbycie przedmiotowej nieruchomości z ostateczną decyzją administracyjną GKM - 7430A/9/05 zatwierdzającą podział nieruchomości 365/73, położoną w Mikołajkach przy ul. Czaplej. 

04.07.2005 > PBI-7331/4P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie budynku pomocniczego do prac badawczo-naukowych na terenie Stacji Terenowej Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Urwitałty na działce nr 5/3 w obrębie Łuknajno.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lipca 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

28.06.2005 > Ogłoszenie. Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2005 roku o godz. 11.00 w pokoju 108 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach zbierze się Komisja Konkursowa, która dokona otwarcia ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu: Organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego. Z up. Burmistrza Skarbnik Gminy.

07.06.2005 > OGŁOSZENIE. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu: organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego (DO POBRANIA: wytyczne dla oferentów; wniosek o dotację; sprawozdanie końcowe z realizacji umowy)

09.05.2005 > PBI-7331/12P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Kolonia Mikołajki i Mikołajki na działkach o numerach 13/7, 155/1, 155/2, 156/1, 162, 163/4, 361, 362/2, 364, 367/1, 368, 370/1, 370/2, 371/1, 397/1, 398, 408, 409, 410, 411, 412.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/11P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4990 Mikołajki-Centrum" w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/10P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie zasilania w energię elektryczną działki nr 533/7 przy ulicy Kajki w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/6P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie zasilania w energię elektryczną stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Dybowo obręb Tałty gmina Mikołajki na działkach nr 434/6, 434/5, 436, 432/3 w obrębie Tałty gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

07.04.2005 > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 40203 Mikołajki - Tałty.

05.04.2005 > Zawiadomienie z dnia 05.04.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. "Świętego Mikołaja" w Mikołajkach w sprawie zmiany nazwy ulic.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek BIŁAS I SYNOWIE, ul. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrzno-kablowej.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek TELKART Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 OLSZTYN w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku nr 6.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek TELKART Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 OLSZTYN w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy pt. przełączenie kabli telekomunikacyjnych.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELEKTRO-SERVICE, ul. Daszyńskiego 28G, 11-500 Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii energetycznej nn 0,4kV.

28.03.2005 > Zawiadomienie o XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31.marca 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

08.03.2005 > OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XXII / 128 / 05 z dnia 11 lutego 2005 r. 

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (III).

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (II).

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (I).

08.02.2005 > Zawiadomienie o XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 11.lutego 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

27.01.2005 > OBWIESZCZENIE. Na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 26 stycznia 2005 roku zostało wszczęte na wniosek Zakładu Projektowania i Analizy Środowiska "PRO-EKO" z/s w Mrągowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

24.01.2005 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (DO POBRANIA: karta organizacji pozarządowej; wzór oferty; wzór sprawozdania; kryteria oceny ofert )

19.01.2005 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14.01.2005 roku w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mikołajkach w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego.

17.01.2005 > Zawiadomienie z dnia 14.01.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Krzysztofa Galewskiego zam. Pruszcz Gdański, Al. Ks. Waląga z upoważnienia inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

04.01.2005 > Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do przejęcia przez Gminę Mikołajki - do gminnego zasobu. (GGR-72241/99/04)

04.01.2005 > Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do przejęcia przez Gminę Mikołajki - do gminnego zasobu. (GGR-72241/98/04)

28.12.2004 > Zawiadomienie o XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30.grudnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.12.2004 > Zawiadomienie z dnia 10.12.2004 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej budowy stacji telefonii cyfrowej sieci ERA.

08.12.2004 > OGŁOSZENIE. W dniu 10.grudnia 2004 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach odbędzie się spotkanie mieszkańców Mikołajek, na które zapraszają Burmistrz Miasta Mikołajki, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni Rady Miejskiej w Mikołajkach. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu spraw bieżących.

06.12.2004 > Zawiadomienie o XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 09.grudnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

16.11.2004 > Zawiadomienie o XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18.listopada 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

14.10.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14. października 2004 roku<

24.09.2004 > Zawiadomienie o XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27.września 2004 roku o godz. 9ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

24.08.2004 > Zawiadomienie o XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27.sierpnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

20.07.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15. lipca 2004 roku<

24.06.2004 > Zawiadomienie o XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30.czerwca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

17.06.2004 > Burmistrz Miasta Mikołajki przedłuża termin składania ofert dotyczących termomodernizacji Szkół Podstawowych w Olszewie, Woźnicach i Baranowie. Nowy termin składania ofert - 23.czerwca 2004 godzina 12°° w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Otwarcie ofert w pokoju nr 2 UMiG w Mikołajkach: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewie godz. 12³°; 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnicach godz. 13ºº; 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Baranowie godz. 13³º    więcej informacji

17.06.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.

28.05.2004 > Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 04.czerwca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

26.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie

23.04.2004 > Zawiadomienie o XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29.kwietnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania walk wschodnich wśród dzieci i młodzieży.

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.

22.03.2004 > Zawiadomienie o XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25.marca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

06.03.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania piłki nożnej (w miesiącach od kwietnia do końca października 2004 roku) wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących w miejscowościach: Olszewo, Górkło, Grabówka i Grabówek, Woźnice, Lelek, Pszczółki, Mikołajki, Baranowo, Śmietki, Cudnochy, Faszcze i Jora.

09.02.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09.lutego 2004 roku- wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. za II półrocze 2003

13.01.2004 > Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wolnych lokalach w Woźnicach<

29.12.2003 > Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29. grudnia 2003roku o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działek w obrębie Olszewo gmina Mikołajki dla planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej <

01.07.2003 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01. lipca 2003 roku<

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2009/01/14

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc